Статті у фахових виданнях

 1. Віхоть Ю. Поля напружень у флішовій товщі скиб Орівської, Сколівської та Парашки (за дослідженнями у басейні ріки Сукіль) / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк // Геодинаміка. – 2011. – № 1 (10). – С. 75–82.

 

  2. Нестеренко Н. Литолого-петрофизические и нефтеотдающие свойства пород-коллекторов пакерортского горизонта и дейменаской серии Балтииской нефтеносной области / Н.Ю. Нестеренко, А. Клейнас, Ю.М. Вихоть, А.П. Боднарчук, В.В. Иванов, Л.В. Гаврилец // Геодинаміка. – 2011. – № 1 (10). – С. 94–102.

 

 3. Віхоть Ю. Результати тектонофізичних досліджень флішової товщі Скибового покриву Українських Карпат у долині р. Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геол. журн. – 2011. – № 2. – С. 72–80.

 

 4. Гинтов О.Б. Эволюция напряженно-деформиро-ванного состояния и динамика Скибового покрова Украинских Карпат / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, А.В. Муровская, М.В. Накапелюх // Геофиз. журн. – 2011. – Т. 33, № 5. – С. 17–34.

 

 5. Нестеренко М. До питання визначення відкритої пористості порід газоволюметричним методом / М. Нестеренко,Я. Пилип, В. Іванов, Ю.  Віхоть // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – № 2. – С. 17– 21.

 

 6. Нестеренко М. Літолого-петрофізичні властивості порід-колекторів майкопської серії Субботінського нафтового родовища / М. Нестеренко, Ю.  Віхоть, Г. Боднарчук, Л. Гаврилець, В. Іванов, В. Данилевич // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2011. – № 2 – С. 174–187.

 

 7. Нестеренко М.  Експериментальні дослідження стандартних зразків відкритої пористості для уніфікації методик вимірювання петрофізичних параметрів порід-колекторів / М. Нестеренко, В. Іванов, Ю.  Віхоть // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – № 1. – С. 11– 13.

 

 8. Даніленко В.  Особливості фізико-механічних властивостей порід-колекторів Субботінського нафтового родовища / В. Даніленко, Я. Пилип, М. Нестеренко, Ю.  Віхоть, П. Мельничук // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – № 1. – С. 11– 13.

 

 9. Бубняк І. Регіональні поля напружень у флішовій товщі долини ріки Рибник, визначені за комплексним методом досліджень тріщин і дзеркал ковзання / І.М. Бубняк , Ю.М. Віхоть // Геодинаміка. – 2012 (друк 2013). – № 1 (12). – С. 79–85.

 

 10. Бубняк І. Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат / І.М. Бубняк , Ю.М. Віхоть, М. Накапелюх // Вісник Львівського університету: Серія геологічна.  – 2012. – Вип. 26. – С. 184–196.

 

 11. Напряженно-деформированное состояние и динамика аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, А.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, С.В. Мычак, М.В. Накапелюх // Геофиз. журн. – 2013. – Т. 35, №1. – С 75–87.

 

 12. Віхоть Ю.М. Реконструкція  кайнозойських полів напружень у флішових комплексах долини ріки Опір (Скибовий покрив, Українські Карпати) / Ю.М. Віхоть,   І.М. Бубняк // Геодинаміка. – 2013. – №1. – C. 68-77. 

 

13. Кріль С. Особливості полів палеонапружень та тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) / С.Я. Кріль, І.М. Бубняк, Ю.М. Віхоть, С.І. Ціхонь // Вісник Львівського університету: Серія геологічна.  – 2013. – Вип. 27. – С. 122–130.

 

14. Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, В.Е. Шлапинский // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, №3. – С. 3–33.

 

15. Бубняк І.М. Збалансований геологічний розріз Українських Карпат у перетині Берегомет-Буркут / І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх, Ю.М. Віхоть // Геодинаміка. – 2014. – 1(16). – С. 72–87.

 

16. Віхоть Ю. Аналіз тріщинуватості флішових комплексів Скибового покриву (Українські Карпати) / Ю.М. Віхоть // Вісник Львівського університету: Серія геологічна.  – 2014. – Вип. 28. – С. 157-163.

 

17. Віхоть Ю.М. Статистичні особливості та аналіз тектонічної тріщинуватості  крейдово-неогенових відкладів Українських Карпат / Ю.М. Віхоть // Геодинаміка – 2014. – №2 (17). – С. 69–82.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Bubniak I.M. The stress ­and ­strain state of the south­eastern part of the Skyba and Boryslav­Pokuttya nappes of the Ukrainian Carpathians / I.M. Bubniak, Yu.M. Vikhot, M.V. Nakapelyukh // Geodynamics & Tectonophysics. – 2013. – 4 (3).– P. 313–326.

Статті в інших виданнях

 1. Бубняк І. Тріщинуватість гірських порід флішового комплексу Українських Карпат в межиріччі Опору і Оряви та її тектонічне значення / І.М. Бубняк,  А.М. Бубняк, Ю.М. Віхоть, Р.Б. Спільник // Геодинаміка. – 2007. – № 1(6). – С. 4–10.

 

 2. Бубняк І. Тектонофізичні дослідження флішових відкладів скиби Зелем’янки в долинах струмків Кобилець та Ягистів / І. Бубняк, Ю. Віхоть // Праці НТШ : Геологічний збірник. – 2012. – Т. ХХХ. – С. 119–130.

Тези доповідей та матеріали конференцій

 1. Бубняк І. Тріщинуватість гірських порід флішового комплексу Українських Карпат як індикатор палеонапружень  (на прикладі досліджень в урочищі Кобилець, с. Тухля) / Ігор Бубняк,  Андрій Бубняк, Юрій Віхоть, Роман Спільник // „Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” : Матеріали наук. конф. присвяченої пам’яті фундаторів Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України Т.З. Вербицького і Я.С. Сапужака. – Львів, 2007. – С. 8–9.


 2. Бубняк І. Мезоструктурний аналіз флішової товщі Скибової зони Українських Карпат, долина р. Сукіль / Ігор Бубняк,  Юрій Віхоть // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики месторождений нефти и газа : тезисы докладов VІІІ Междунар. конф. „Крым – 2009”, 14–18 сентября. – Ялта, 2009. – C. 190–192.


 3. Vikhot Y. Jointing of the flysch deposits in the Outer Ukrainian Carpathians between Opir and Oriava rivers ; its tectonic significance // Y. Vikhot, A. Hulianych, I. Bubniak // 1st Students' International Geological Conference : abstracts; 16–19 April 2010, Kraków, Poland. – Kraków : Polish geological society, 2010. – P. 48.

 

 4. Nakapeliukh M. Tectonophysic investigations of the flysch sequence in the Bystrytsia Nadvirnianska river valley, the Skyba Nappe of the Ukrainian Carpathians / M. Nakapeliukh, Y. Vikhot, I. Bubniak // 1st Students' International Geological Conference : abstracts; 16–19 April 2010, Kraków, Poland. – Kraków : Polish geological society, 2010. – P. 33–34.

 

 5. Structural geology of  flysch deposits in the Skyba nappe – case study from Sukil river valley, Outer Ukrainian Carpathians / V. Belskyy, O. Vons, M. Nakapelyuh, A. Hulianych, Y. Vikhot, I. Bubniak // 1st Students' International Geological Conference : abstracts; 16–19 April 2010, Kraków, Poland. – Kraków : Polish geological society, 2010. – P. 7–8.

 

 6. Бубняк І. Тектонофізичні дослідження флішової товщі долини р. Бистриця-Надвірнянська Скибової зони Українських Карпат / І. Бубняк, Ю. Віхоть, М. Накапелюх // „Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” : Матер. міжнар. наук. конф., 16–18 вересня 2010. – Львів–Чинадієво, 2010. – С. 68–72.

 

 7. Нестеренко М. Моделювання впливу капілярних і гідродинамічних сил на формування залишкового флюїдонасичення порід-колекторів / М. Нестеренко, Ю. Віхоть // „Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” : Матер. міжнар. наук. конф., 16–18 вересня 2010. – Львів–Чинадієво, 2010. – С. 109–112.


 8.Віхоть Ю. Газоволюметрична установка для експресного визначення відкритої  пористості  гірських порід / Ю. Віхоть // „Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” : Матер. міжнар. наук. конф., 16–18 вересня 2010. – Львів–Чинадієво, 2010. – С. 151–154.

 

 9. Віхоть Ю. Методичні питання  визначення відкритої  пористості  гірських порід газоволюметричним способом / Ю. Віхоть, М. Нестеренко // „ Актуальные проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторождений твердых полезных ископаемых. Судакские геологические чтения II (VII) : Матер. Междунар. научно-практ. конф, 27 сентября – 3 октября 2010, Симферополь – Судак. – К. : Академпериода, 2010. – С. 222-223.


 10. Нестеренко М. Газоволюметрична установка для експресного визначення відкритої  пористості  гірських порід / М. Нестеренко, Г. Боднарчук, Ю. Віхоть // „Актуальные проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторождений твердых полезных ископаемых. Судакские геологические чтения II (VII) : Матер. Междунар. научно-практ. конф, 27 сентября – 3 октября 2010, Симферополь – Судак. – К. : Академпериода, 2010. – С. 229-230.


 11. Vikhot Y. Skyba nappe flysh deposits stress fields evolution assessment / Y. Vikhot, I. Bubniak // 2nd Students' International Geological Conference ; April 28 – May 01, 2011. University of Latvia ; Ratnieki, Latvia ; Abstracts. – Riga : LU Akademiskais Apgads, 2011. – P. 20.


 12. GIS project “Geological map M–34–107 (Boryslav)” / V. Belskyi, Y. Andreychuk, T. Tsikhon, Y. Vikhot, I. Bubniak //         2nd Students' International Geological Conference ; April 28 – May 01, 2011. University of Latvia ; Ratnieki, Latvia ; Abstracts. – Riga : LU Akademiskais Apgads, 2011. – P. 10.

 

 13. Nakapelyukh M. Balanced cross section of the Skyba nappe, Outer Ukrainian Carpathians / M. Nakapelyukh, Y. Vikhot, I. Bubniak // 2nd Students' International Geological Conference ; April 28 – May 01, 2011. University of Latvia ; Ratnieki, Latvia ; Abstracts. – Riga : LU Akademiskais Apgads, 2011. – P. 17.


 14. Evolution of the stress fields in the Skyba nappe, Outer Ukrainian Carpathians / O. Gintov, I. Bubniak, Y. Vikhot, A. Murovska, M. Nakapelyukh // ІХ Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” ; Neotektonika Karpat i Polski Pozakarpackiej : Podobieństwa i Różnice, Kraków, 24–25 czerwca 2011. – Kraków, 2011. – P. 13–14.

 

 15. Вихоть Ю. Напряженно-деформированные состояния и динамика Скибового покрова Украинских Карпат / Ю.М. Вихоть, И.Н. Бубняк, М.В. Накапелюх // Современная тектонофизика. Методи и результаты : Материалы Второй молодежной тектонофизической школы-семинара, 17–21 октября 2011. – М. : ИФЗ, 2011. – Т. 1. – С. 28–35.       

 

 16. Накапелюх М. Сбалансированный разрез Скибового покрова Украинских Карпат, долина реки Сукиль / М.В. Накапелюх, Ю.М. Вихоть, И.Н. Бубняк // Современная тектонофизика. Методи и результаты : Материалы Второй молодежной тектонофизической школы-семинара, 17–21 октября 2011. – М. : ИФЗ, 2011. – Т. 1. – С. 187–190.

 

 17. Vikhot Y. Joints data statistical processing in Skyba and Boryslav-Pokuttya nappes using Fabric 8.0 software (the Ukrainian Carpathians) / Yuriy Vikhot, Ihor Bubniak // 3rd Students' International Geological Conference : abstracts ; 27–30 April 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012. – P. 118–119.

 

 18. Vikhot Y. Stress and strain state and its influence to the distribution of the oil and gas deposits in Ukrainian Carpathians foredeep (by joints and slickensides research) / Yuriy Vikhot, Mykhailo Nakapelukh, Ihor Bubniak // 3rd Students' International Geological Conference : abstracts ; 27–30 April 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012. – P. 120–121.


 19. Віхоть Ю. Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів напружень гірських порід Українських Карпат / Ю. Віхоть, М. Накапелюх, І. Бубняк  // Міжнародна наукова конференція „Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” : матер. Міжнар. наук. конф., 20–22 вересня 2012. – Львів–Чинадієво, Закарпат. обл., Україна, 2012. – С. 94–106.


 20. Бубняк И. Напряженно-деформированное состояние и динамика Скибового покрова и аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным) / И.Н. Бубняк, Ю.М Вихоть., М.В. Накапелюх // Третья тектонофизическая конференция "Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле", ИФЗ РАН, 08–12 октября 2012. –  Москва : ИФЗ РАН, 2012 – С. 143–145.

 

 21. Vikhot Yu. The cenozoic palaeostress fields evolution of north-western parts of the Skyba and Boryslav-Pokuttya nappes by joint and fault-slip analyses (Outer East Ukrainian Carpathians) / Yu. Vikhot, M. Nakapelyukh, I. Bubniak  // 4th International Students Geological Conference:  Conference Proceedings; April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic. – Brno: Masaryk University Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2013 – P. 146.


 22. Nakapelyukh M. Balanced cross section of the Skyba nappe, Outer Ukrainian Carpathians (case studies from Sukil river area) / M. Nakapelyukh, Yu. Vikhot, I. Bubniak  // 4th International Students Geological Conference:  Conference Proceedings; April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic. – Brno: Masaryk University Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2013 – P. 112.


  23. Nakapelyukh M. Balanced cross section of Bilche-Oriava-Mukachevo (case studies from the Outer Ukrainian Carpathians) / Mykhaylo Nakapelyukh, Yuriy Vikhot, Ihor Bubniak // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів «Раціональне використання та збереження природних ресурсів (Мінеральні ресурси). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодиз вчених, аспірантів, студентів», Донецьк, 31 жовтня 2013. – Донецьк, 2013. – С. 41–42.

 

24. Bubniak I. Balanced cross section Berehomet-Burkut / I.M. Bubniak, M.V. Nakapelukh, Y.M. Vikhot // Матеріали наукової конференції-семінару „Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах”, м.Львів, 3-5 червня 2014 р. – Львів : В-во „СПОЛОМ”. – 2014. – С. 14.

 

25. Віхоть Ю.М. Результати аналізу тектонічних тріщин крейдово-палеогенових порід Українських Карпат / Ю.М. Віхоть // Матеріали наукової конференції-семінару „Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах”, м.Львів, 3-5 червня 2014 р. – Львів : В-во „СПОЛОМ”. – 2014. –С. 26–29.

 

26. Використання наземного лазерного сканування для вирішення проблем структурної геології та тектонофізики / І. Бубняк, К. Третяк, М.  Накапелюх, Ю. Віхоть, Р. Пац // Матеріали V наукової конференції „Фізичні методи в екології, біології та медицині”, Львів-Ворохта, 18-21 вересня 2014 р. –2014. –С. 52-55.

 

27. Кріль С. Геолого-структурні та мінералого-генетичні особливості кальцитових жил у крейдових відкладах південно-східної частини Українських Карпат / С. Кріль, І.Бубняк, С. Ціхонь, Ю. Віхоть // Матеріали восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка „Мінералогія; Сьогодення і майбуття”, Львів-Чинадієве, 11-14 вересня 2014 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 93-96.

 

28.Бубняк І.М. Використання Гіс-технологій при реалізації проекту «Геокарпати» / І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх, Ю.М. Віхоть // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції  [ред. Л.З. Скакун, І.М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 47–50.

 

29. Бубняк І.М. Комп’ютерні програми для вирішення задач структурної геології та тектонофізики / І.М. Бубняк, Ю.М. Віхоть// Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка [відп. ред. М. Павлунь] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015 – с. 21–23.

 

Методичні вказівки

1.Вивчення фізичних властивостей гранулярних порід-колекторів до підрахунку запасів нафти і газу об’ємним методом. Методичні вказівки / Г. Рудько, В. Ловинюков, В.Григіль, М.Нестеренко, В.Федишин, Ю.Віхоть, В.Грицишин. – Київ-Львів, 2010 – 42 с.